Pravidla Tatobitské tenisové ligy

Zápis z utkání ke stažení v pdf

Základní ustanovení

1.1 Pořadatelem „Tatobitské tenisové ligy“ (dále jen TTL) je Mgr. Pavel Vaněk, tel. 603 961 555, pa.vanek@seznam.cz a Jiří Malý, tel. 602 558 904, jiri.tatobity@seznam.cz ve spolupráci s Obecním úřadem Tatobity. Správu internetových stránek TTL zajišťuje dobrovolně a bezplatně Jan Šťastný.

1.2 Kromě specifických pravidel popsaných v těchto stanovách se všechna tenisová utkání TTL hrají podle celosvětově platných pravidel tenisu.

1.3 Pořadatel vyhlašuje termíny začátků a ukončení jednotlivých lig (viz bod 3.1.) TTL (u všech jednotlivých lig se zpravidla jedná o shodný termín), zajišťuje zpracování podaných přihlášek do TTL, rozlosování a informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro účast v TTL.

1.4 Pořadatel zajišťuje pravidelné sestavování průběžného pořadí jednotlivých lig TTL a také sestavování aktuálního žebříčku všech účastníků TTL podle zápisů z jednotlivých utkání. Pořadatel zajišťuje zveřejnění těchto výsledků tak, aby byly dostupné pro všechny účastníky TTL. Stejně tak zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků a jejich slavnostní vyhlášení.

1.5 TTL jednotlivců může při uzavření smlouvy s reklamním partnerem změnit svůj název a to zejména připojením názvu partnera před název ligy. Smlouvy o reklamním partnerství mezi TTL a reklamními partnery může jako jediný uzavírat pořadatel.

1.6 Pořadatel má jako jediný právo rozhodovat sporné záležitosti týkající se TTL, jestliže v souladu s těmito pravidly nedojde mezi hráči, nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.

1.7 Jestliže byly porušeny tyto stanovy, má pořadatel TTL právo s ohledem na závažnost porušení těchto stanov, bez náhrady vyloučit z TTL hráče, který je porušil. To platí také v případě poškozování dobrého jména případných reklamních partnerů TTL.

1.8 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků TTL.

1.9 Na účast v TTL nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

Přihláška a startovné

2.1 Do TTL se může přihlásit do 31.12. roku předcházejícího novému ročníku každý hráč, který v den podání přihlášky není, v předchozích deseti letech do dne podání přihlášky nebyl a ani v průběhu TTL nebude registrovaným hráčem závodních soutěží kdekoli ve světě, nebo profesionálním trenérem tenisu. Přihlášku podává hráč písemně, vyplněním příslušného formuláře, který získá od pořadatele. V něm na sebe mimo jiné uvede kontakt, který bude k dispozici všem účastníkům příslušné ligy TTL.

2.2 Podmínkou pro přijetí hráče do ligy je zaplacení startovného, které je nevratné. Startovné hráč doručí na adresu pořadatele současně s přihláškou.

2.3 Jako potvrzení přijetí hráče k účasti v TTL obdrží od pořadatele každý hráč seznam soupeřů společně s kontakty na ně. Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz bod 1.9), a to bez udání důvodu.

2.4 Účast nezletilého v TTL je možný pouze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů na schůzi TTL a podepsáním formuláře Souhlas s účastí ...

Hrací systém

3.1 TTL se může skládat z několika lig podle výkonnostní úrovně hráčů (1. liga, 2. liga, 3. liga atd.).

3.2 Počet hráčů v jednotlivých ligách pro aktuální ročník je určen vždy minimálně sedm dní před jeho zahájením.

3.3 Jestliže se do dalšího ročníku přihlásí větší počet nových hráčů, může být založena nová liga TTL s vyšším pořadovým číslem. Pořadatel může rozhodnout o založení nové ligy i s jiným počtem hráčů než je v ostatních ligách.

3.4 Dle uvážení pořadatele a na základě jeho rozhodnutí může být nově vzniklé lize přiřazeno i nižší pořadové číslo, než by mělo následovat, a to ze jména na základě vyšší výkonnosti nově přihlášených hráčů, v porovnání s hráči v lize s nejvyšším pořadovým číslem.

3.5 Liga se hraje systémem „každý s každým“ (polovina utkání „doma“, polovina „venku“). Jestliže se v rámci TTL hraje několik lig (1. liga, 2. liga, 3. liga atd.), vítěz a druhý v konečném pořadí mají zajištěn postup do vyšší ligy, poslední dva pak sestupují do ligy nižší.

3.6 O tom, kdo bude účastníkem jednotlivých soutěží, může ve výjimečných případech a v zájmu TTL rozhodnout pořadatel. Závisí to mimo jiné na tom, kdo (hráč jaké výkonnostní úrovně) se do ligy nově přihlásí, nebo naopak v lize nepokračuje.

3.7 Všechny zápasy se hrají na dva hrané sety do šesti.

3.8 Za stavu 6 : 6 se hraje zkrácená hra do 7 bodů (tie-break). Ve dvou hrách za nerozhodného stavu 1:1 na sety se hraje tzv. super tie break do 10 bodů. Vítězství v tie-breaku /super tie-breaku musí být vždy o dva míčky. Vítězství 2:0 - 3 b do tabulky Vítězství 2:1 - 2 b do tabulky Prohra 1:2 - 1 b do tabulky Utkání čtyřher se hraje kompletně na dva vítězné sety. Tzn. včetně tie-breaku, ale v případě stavu 1:1 na sety je sehrán rozhodující třetí set. Bodování jako u dvou her.

Utkání

4.1 Den a čas uskutečnění utkání dohodnou oba soupeři na kterýkoli den v týdnu. Domácí hráč je iniciátorem dohody o dni, čase a místě sehrání utkání.

4.2 Domácí hráč musí vždy s dostatečným předstihem (minimálně dva dny před utkáním) informovat soupeře o tom, kdy bude utkání sehráno.

4.3 Domácím hráčem každého jednotlivého utkání je hráč uvedený v rozlosování na prvním místě.

4.4 Domácí hráč zajišťuje pro sehrání utkání tenisový kurt přes správce kurtu Jana Hejlka tel.: 724 126 335. Kurt je možné využívat ve školní dny až po 16.00 h, nebo po domluvě s ředitelem ZŠ Tatobity. Rezervaci je možné provést buď elektronicky přes internetové stránky TTL nebo telefonicky přes správce.

4.5 Všechny zápasy TTL se hrají s míči zn. Wilson, Head, Tecnifibre, Tretorn, Babolat, Artengo nebo Dunlop. Domácí hráč musí mít na utkání k dispozici vždy minimálně tři míče. Náklady na míče a zajištění dvorce hradí domácí hráč.

4.6 Po každém utkání bude výsledek zapsán domácím hráčem do tabulky na internetových stránkách TTL - www.tatobity.net/ttl

Počítání bodů a tabulka

5.1 Za každý vyhraný set si hráč připisuje jeden bod.

5.2 Do konečné tabulky se započítávají pouze odehraná utkání. Utkání s označením K nemají žádné body (viz. 6.4)

5.3 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem počet získaných bodů, při jejich rovnosti záleží nejprve na vzájemném zápase, dále na celkovém skóre setů a nakonec na celkovém skóre prohraných gamů. Při počítání skóre se nejprve bere v potaz rozdíl a poté podíl (hráč s větším rozdílem, případně podílem skóre je na tom vždy lépe).

Kontumace utkání

6.1 Utkání může být kontumováno 2:0, jestliže se jeden z hráčů bez předchozí omluvy nedostaví na předem domluvené utkání, a to ve prospěch hráče, který se na utkání řádně dostaví.

6.2 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 6.1., musí hráč, který se na utkání dostavil, neprodleně informovat o vzniklé situaci pořadatele. To samo o sobě však ještě není zárukou kontumace.

6.3 Kontumovat utkání lze také v případě, že byl hráč nejméně třikrát prokazatelně vyzván a přesto k utkání nenastoupil. V takovém případě bude zapsán výsledek 6:0, 6:0 ve prospěch vyzývajícího (a nemusí to být domácí hráč).

6.4 Pakliže nebude utkání v řádném termínu sehráno, nezískává za něj nikdo žádný bod a domácí hráč zaplatí pokutu (viz. 7.1)

6.5 O dalších případech, kdy může být utkání kontumováno, rozhoduje pořadatel.

Pokuty

7.1 Za každé neodehrané utkání bude zaplacena pokuta ve výši 50 Kč, kterou hradí domácí hráč. Omluvou je pouze neúčast v celé části soutěže, pakliže tato skutečnost bude řádně nahlášena pořadatelům ještě před jejím počátkem. Na omluvenky v průběhu soutěže nebude brán zřetel. Př. Ve druhé části se na konci srpna hráč zraní a do konce soutěže už do hry nezasáhne. Všechny nesehrané zápasy budou zkontumovány písmenem K a případný domácí hráč zaplatí pokutu za nesehrané utkání (i když je v tom nevinně, mohl ho k utkání vyzvat od začátku července do zranění. Jelikož tak neučinil, vystavuje se možnému problému a musí počítat případně s pokutou)

7.2 Pokud hráč neodehraje alespoň sedm utkání, automaticky sestupuje do třetí ligy a ve všech utkáních následující části ligy bude uveden jako domácí hráč.

Rozhodčí

8.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině. Soupeř může upozornit na jiný názor nebo na otisk míčku (pokud to lze), ale při neshodě mezi soupeři má konečné slovo hráč na své polovině.

8.2 Pokud se soupeři dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I tento rozhodčí má však pouze právo upozornit na svůj (jiný) názor. Pokud s názorem rozhodčího hráč(i) nesouhlasí, platí bod 8.1.

Závěrečná ujednání

8.1 Všichni hráči TTL si ve všech jejích utkáních a ve všech záležitostech souvisejících s TTL počínají v duchu Fair Play.

Tato pravidla mohou být pořadatelem v zájmu TTL výjimečně doplněna.

8.3 Za případný úraz pořadatel nenese jakoukoli zodpovědnost, každý hráč se TTL účastní na vlastní nebezpečí.

8.4 Každý z hráčů tím, že podepíše přihlášku do TTL a odevzdá ji pořadateli, potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, souhlasí s nimi, zavazuje se k jejich dodržování, TTL chce hrát dobrovolně, a pokud mu v tom nezabrání velmi závažné důvody, dokončí rozehraný ročník. Dále podpisem přihlášky do TTL a jejím odevzdáním pořadateli hráč potvrzuje, že bude v rámci TTL loajální k případným reklamním partnerům ligy a nebude úmyslně poškozovat jejich dobré jméno. Dále tím, že hráč podepíše přihlášku do TTL, souhlasí se zveřejněním svého jména a svých fotografií na oficiálních veřejně dostupných propagačních materiálech TTL, včetně jejich umístění na internet.

 

 

TTL Menu

Sponzoři